İşbu Genel Aydınlatma, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("KVKK") 10. maddesi uyarınca düzenlenmiştir.

 1. Veri Sorumlusu

Veri Sorumlusu, Ankara Ticaret Siciline 422 sicil numarası ile kayıtlı, merkezi Çankırı Bulvarı No:49 Balıkhisar Mevkii Akyurt Ankara adresinde bulunan LAZZONİ MOBİLYA SANAYİ TURİZM VE YAPI A.Ş. ("Lazzoni Hotel") unvanlı tüzel kişiliktir,

 1. YORUMLAR

Anayasal bir hak olan kişisel verilerin korunması otelimizin en önemli öncelikleri arasında yer almakta olup bu konuda başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve 6689 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun hareket etmeye azami gayret göstermekteyiz. Veri sorumluları olarak müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, personelimizin/personel adaylarımızın, tedarikçi/taşeron çalışan ve yetkililerinin, şirket hissedarları ve şirket ortaklarının, ziyaretçilerimizin ve veri işlediğimiz üçüncü kişilerin kişisel verilerinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak işlenmesine ve imha edilmesine önem vermekteyiz. .

 1. IŞLENEN KIŞISEL VERILERINIZ
 1. Kimlik Verileri: Misafirlerimizden, ziyaretçilerimizden, iş bağlantılarımızdan (seyahat acentesi, tedarikçi, taşeron gibi iş ilişkisi içerisinde olduğumuz yetkili personel ve personelden) topladığımız veriler, ilgili kişinin adı, soyadı, TC kimlik numarası, uyruğu, plaka numarası, nüfus cüzdanı fotokopisi gibi kişinin kimliğine ilişkin verilerdir.
 2. İletişim Verileri: Misafirlerimizden, ziyaretçilerimizden, iş bağlantılarımızdan (seyahat acentesi, tedarikçi, taşeron gibi iş ilişkisi içerisinde olduğumuz yetkili ve personelden) topladığımız telefon numarası, adres, e-posta adresi gibi kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan veriler.
 3. İlgili Kişinin Yakınlarının Verileri:

: Şirketimizin veya ilgili kişinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla ve/veya ilgili mevzuat uyarınca misafirlerimizden topladığımız aile bireyleri, yakınları veya konaklama sırasında size eşlik eden kişiler hakkındaki veriler.

 1. Finansal Veriler: Misafirlerimizden ve iş bağlantılarımızdan topladığımız maaş, ödeme bilgileri, kredi kartı bilgileri gibi veriler şirketimizin veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkiye göre
 2. Kişisel Veri: Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin kişilik haklarının oluşmasına temel olan ve alt yüklenici ve benzeri iş yetkilileri ile çalışanlardan topladığımız her türlü kişisel veri.
 3. Fiziksel Mekan Güvenlik Verileri: Misafirlerimizden, ziyaretçilerimizden, iş bağlantılarımızdan (alt yüklenicilerden ve iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kurum yetkilileri ve çalışanlarından) fiziki giriş ve kalış sırasında alınan güvenlik ve kamera kayıtları gibi kişisel veriler.
 4. Görsel-İşitsel Veriler: Fiziksel mekân güvenlik bilgisi kapsamında olmayan ve misafirlerimizden, iş bağlantılarımızdan (alt yüklenici, taşeron gibi iş ilişkisi içerisinde olduğumuz her türlü hissedar, kurum yetkilisi ve çalışanından) topladığımız fotoğraf, ses ve görüntü kaydı gibi kişisel verilerdir.
 5. İşlem Verileri: Misafirlerimizden topladığımız rezervasyon bilgileri, konaklama veya ziyaret rekortmenleri, ürün veya hizmet alımları, üyelik bilgileri, bağlı olunan gruplar ve konaklama ile ilgili aktiviteler ve misafir tercihleri gibi misafir tarafından gerçekleştirilen işlemlere ilişkin kişisel veriler.
 6. İletişim ve Şikâyet Yönetimi Verileri: Şirketimizle ilgili her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesi sürecinde misafirlerimizden, ziyaretçilerimizden, iş bağlantılarımızdan (seyahat acentesi, tedarikçi, alt yüklenici, hissedar, yetkili ve çalışanlarımızdan) ve diğer üçüncü kişilerden elde edilen kişisel veriler.
 1. Özel Nitelikli Kişisel Veriler: KVKK'nın 6. maddesinde (Kişisel Verilerin Korunması) belirtilen ve misafirlerimizden, ziyaretçilerimizden ve iş bağlantılarımızdan topladığımız sağlık verileri, dernek vakıf üyeliği, biyometrik veriler (ses ve görüntü kayıtları), kan grubu ve adli sicil bilgileri.
 1. Diğer Veriler: Misafirlerimiz, ziyaretçilerimiz, iş bağlantılarımız (seyahat acentesi, tedarikçi, alt yüklenici, tüm hissedar, yetkili ve çalışanlar) ve diğer üçüncü kişilerden topladığımız teknik işlem güvenliği için işlenen veriler, risk yönetimi bilgileri, hukuki işlem verileri, pazarlama verileri, konum verileri gibi çerezler ve sair vasıtalarla otomatik olarak toplanan verilerdir.
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ YÖNTEMLERLE VE HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ/İŞLİYORUZ?

Kişisel verilerinizi rezervasyon, kayıt/ tesislerimize giriş ve tesislerimizde konaklama sırasında basılı ve elektronik formlar da dahil olmak üzere diğer iletişim yöntemleri ile toplamaktayız,

 1. web sitelerimiz ve çeşitli sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla,
 2. Satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında kullandığımız e-posta, telefon, kısa mesaj ("SMS") veya multimedya mesajları ("MMS"), basılı ve elektronik formlar da dahil olmak üzere diğer iletişim yöntemleri aracılığıyla,
 3. Otelimizdeki kapalı devre kamera sistemleri aracılığıyla,
 4. Konaklama tesislerimizdeki uygulamalar aracılığıyla (odalardaki televizyon aracılığıyla mesaj gönderilmesi vb,)
 5. Sizinle veya faaliyet alanımız dahilinde yetkili olduğunuz şirketle imzaladığımız Sözleşmeler, ticari teklifler, basılı ve elektronik formlar, belgeler, yazışmalar aracılığıyla
 6. Yapmış olduğumuz iş görüşmeleri ve etkinlikler kapsamında tarafınızdan sağlanan kartvizit ve diğer belgeler aracılığıyla.

4.2. Yukarıda belirtilen yöntemlere uygun olarak topladığımız kişisel verilerinizi aşağıdaki hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak işlemekteyiz:

 1. Sizin açık rızanız,
 2. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki mevcut yasa ve yönetmelikler işlenmesini gerektirmektedir,
 3. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda olduğunuzda kendinizin veya bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunludur,
 4. Sizinle veya yasal olarak yetkili olduğunuz şirketle imzalanacak sözleşmenin kurulması/yürütülmesi için gereklidir,
 5. Kişisel verilerinizin işlenmesi, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunludur.
 6. Kişisel verileriniz sizin tarafınızdan kamuya açıklanır,
 7. Bir şirket olarak yasal veya sözleşmeden doğan haklarımızı kullanmak veya korumak için gereklidir,
 8. Kişisel verilerinizin işlenmesi, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için gereklidir,

İşlediğimiz tüm kişisel verilerinizi KVKK ve sair mevzuatta öngörülen sürelere uygun olarak ve her halükarda yukarıda yer alan meşru amaçlar ortadan kalkmadığı sürece gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri alarak muhafaza etmekteyiz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLA İŞLİYORUZ?

Topladığımız Kişisel Verilerinizi aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz:

 1. Ulusal ve uluslararası mevzuata uyum sağlamak, kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgileri sağlamak ve raporlama yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 2. Yasal haklarımızı korumak, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için,
 3. Konaklama hizmetlerimize ilişkin rezervasyon işlemlerini yürütmek,
 4. Konaklama hizmetlerini gerçekleştirmek, sizlere sunulan hizmetler ile talep ve beklentilerinizi yerine getirmek, misafirlerimize arzu edilen düzeyde misafirperverlik ve kişisel deneyim yaşatmak,
 5. Lazzoni Hotel tarafından sunulan hizmetlere yönelik reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam, tanıtım, kampanya, teklif, bülten, etkinlik ve benzeri konularda bilgilendirme yapılması,
 6. Ağırlama faaliyetlerimiz kapsamında misafirlerimiz ve iş bağlantılarımız ile doğrudan iletişime geçerek hizmetleri hakkında bilgilendirmek;
 7. Kurumsal iletişim faaliyetlerini yürütmek, ürün ve hizmetleri ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirerek sunmak;
 8. Misafir İlişkilerini talepler doğrultusunda yönetmek,
 9. Kurumsal iletişim ve bu kapsamdaki diğer etkinlik, kampanya ve davetleri düzenlemek ve bunlar hakkında bilgilendirme yapmak, pazar araştırması çalışmaları yürütmek,
 10. İlgili kişilerden gelen talep, öneri ve şikayetlerin takibi, değerlendirilmesi ve bu kapsamda memnuniyet değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi
 11. Çözüm ortaklarımız ile ilişkilerin yönetilmesi, iş ve ticari ilişkilerin yürütülmesi;
 12. İş sağlığı ve güvenliği süreçlerini planlayarak Lazzoni Hotel'in fiziksel güvenliğini ve kontrolünü sağlamak
 13. Ticari, hukuki ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması;
 14. Mali işler politikalarının yürütülmesi; e-fatura yönetimi; hukuki ilişkinin sona ermesinden sonra anlaşmazlık durumunda işlem geçmişine ilişkin bilgilerin delil olarak kullanılması;
 15. Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetlenmesi ve yürütülmesi, bilgi teknolojileri altyapısının yönetilmesi;
 16. Şirketimizin faaliyetleri kapsamında ziyaretçi/müşteri istatistiklerini ve benzeri araştırmaları planlamak, raporlamak, analiz etmek
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE VE/VEYA YURTDIŞINA AKTARIYOR MUYUZ? Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerin varlığı halinde ve belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizi şirket faaliyetlerimizi ve iş süreçlerimizi devam ettirebilmek için Şirketimize hizmet veren iş ortaklarımıza, online otel rezervasyon hizmeti sunan işbirliği içinde olduğumuz acentelerimize ve iş bağlantılarımıza, yerinde hizmet veren üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımıza, sigorta şirketlerimize, banka ve finans kuruluşlarına, hukuk, vergi vb. alanlarda destek aldığımız danışmanlık şirketlerimize Şirket yetkililerine, paydaşlarımıza, kamu kurumlarına ve özel kişilere, KVKK (kişisel verilerin korunması kanunu) kapsamında düzenlenen hükümlere uygun olmak kaydıyla şirketimiz adına kişisel verileri işleyen yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, yazılım, bulut bilişim vb.) alanlarında destek aldığımız hizmet sağlayıcılarımıza
 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVKK KAPSAMINDAKİ HAKLARI İLE BAŞVURU USUL VE ESASLARI
  1. 7.1.Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

KVKK'nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz.

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 5. Varsa eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesini talep etme,
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda yer alan başvuru formunu doldurarak yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz vasıtasıyla Şirketimize iletebilirsiniz. Başvuru formuna BURADAN ulaşabilirsiniz

Veri sorumlusu olarak Laazoni Hotel, yöneltilen talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi nedeniyle bir maliyet doğması hâlinde, yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretleri talep edebiliriz.

Tarafımıza yöneltilen talepleri kabul edebileceğimiz gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve bu cevabı yazılı veya elektronik ortamda talep sahibine iletebiliriz.

  1. 9.2.Şikayet

Lazzoni Hotel'e yönelik taleplerinizin Şirket tarafından reddedilmesi, Şirket tarafından verilen cevaptan tatmin olmamanız veya herhangi bir cevap verilmemesi halinde, cevabın tarafınıza bildirilmesi durumunda 30 günlük sürenin bitiminden itibaren 30 gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na şikayette bulunabilirsiniz.

 1. VERİ SORUMLUSU KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

KVKK kapsamındaki taleplerinizi yukarıdaki adresimize elden veya iadeli taahhütlü posta yoluyla iletebilirsiniz. Ayrıca, "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ "in 5. maddesi uyarınca [email protected] kayıtlı elektronik posta adresimize ve size uygun KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresinizden [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz. Örnek başvuru formuna https://www.lazzonihotel.com/ adresinden ulaşabilirsiniz Veri Saklama ve İmha Politikamıza https://www.lazzonihotel.com/en/lazzoni-hotel-personal-data-storage-and-destruction-policy/ adresinden ulaşabilirsiniz.